راهبردها و راهکارهای ارتقاء جایگاه پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم در جامعه
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: آرامش و امنیت در جامعه ، هم هدف است و هم بستر. زیرا یکی از اهداف حکومت ها ایجاد آرامش و امنیت در جامعه است. از سوی دیگر این هدف، بستری برای دسترسی به اهداف دیگر جوامع بشری نیز هست. در چند دهه اخیر، دولت ها پی بردند که در پدیده کاهش جرم نیز مانند مسائل پزشکی، پیشگیری بهتر از درمان است. برای پیشگیری از جرم ، دو روش عمومی و اختصاصی وجود دارد. روش عمومی ، بررسی گونه هایی است که به طور کلی در کاهش جرم (صرف نظر از نوع آن) مؤثر است . در حالی که در روش اختصاصی ، گونه هایی بررسی می شود که ناظر به نوعی خاص از جرم است . به همین دلیل در این مقاله سعی داریم تا ضمن روشن کردن مفاهیم راهبردها ، شیوه ها و راهکارهای ارتقاء جایگاه پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم در جامعه پرداخته ومعتقد هستیم که برای هدف فوق باید در سیاست کلی جامعه و نیز در سیاست نیروی انتظامی ، تجدیدنظر کرد. از مصادیق سیاست کلی جامعه که نیازمند تحول است، قانون پذیری جامعه و تحول در سیاست های فرهنگی و اقتصادی را می توان ذکر کرد. . همچنین از مصادیق نیروی انتظامی ، می توان به آموزش همگانی، اصلاح و کاهش بزهکاری در نهایت تشکیل شورای عالی سیاست گذاری مبارزه با جرم را اشاره کرد.لذا ضمن تأکید بر پیشگیرى اجتماعى وبررسى نقش و تأثیراین رویکرد در کاهش سطح جرم و بزهکارى،سایر رویکردها نیز در این مقاله به اجمال مورد بحث قرار گرفته است.