روش های تحول در فرماندهی و مدیریت انتظامی
45 بازدید
محل نشر: دانشگاه علوم انتظامی امین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/05/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روشهای تحول در فرماندهی و مدیریت انتظامی - از آنجا که انسانها به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان هستند و کسانی که مسئولیت رویکردها و کارکردهای سازمان را برعهده دارند ، در هدایت تحولات سازمان، نقش آفرینان اصلی هستند ، بنابراین بایسته است با توانمندسازی منابع انسانی از راه مدیریت دموکراتیک , فرماندهی موثر ، ضمن آماده کردن کارکنان برای رویارویی با تغییرات ، در سازمان نیز محیطی را بوجود آورد که در آن ، هم انسانیت انسانها و هم استعداد آنها شکوفا شود و نیز دستیابی به بالندگی سازمانی و توسعه هدفها و درنهایت، ارتقای سازمان تا سطح فرابالندگی امکان پذیر شود. انسانها به تناسب دارابودن استعدادهای خود می توانند در گذار بالندگی خود و سازمان مسئولیت پذیرباشند ، به همین دلیل در این مقاله سعی داریم تا ضمن روشن کردن مفاهیم توانمندسازی و تحول سازمانی در فرماندهی و مدیریت انتظامی به تبیین نقش نیروی انسانی در تحولات سازمانی پرداخته و درنهایت ارتباط بین توانمندسازی وتحول سازمانی را در قالب مدلهای گوناگون از منظر مدیریت انتظامی به تصویر کشیم . به آن امید که مورد توجه فرماندهان سازمانها برای بهره برداری هرچه بیشتر قرارگیرد.